Guldskal

LTC/DOGE Scrypt

CKB Örnsång

KDA Blake(2S)

HNS Blake2B+SHA3

SC Blake(2b)

LBC

Managementprogramvara